Prolyl hydroxylation by EglN2 destabilizes FOXO3a by blocking its interaction with the USP9x deubiquitinase.

Zheng X, Zhai B, Koivunen P, Shin SJ, Lu G, Liu J, Geisen C, Chakraborty AA, Moslehi JJ, Smalley DM, Wei X, Chen X, Chen Z, Beres JM, Zhang J, Tsao JL, Brenner MC, Zhang Y, Fan C, DePinho RA, Paik J, Gygi SP, Kaelin WG Jr, Zhang Q. Prolyl hydroxylation by EglN2 destabilizes FOXO3a by blocking its interaction with the USP9x deubiquitinase. Genes Dev. 2014 Jul 1;28(13):1429-44. PMCID: PMC4083087.